HIE Focus on Uists and Barra Development

Highlands and Islands Enterprise is to create a new senior development post for the Uists and Barra.  The initiative will provide a dedicated focus to strengthen and diversify the communities’ future development.

Based in Benbecula, the Head of Business and Community Development (Uists and Barra) will work closely with key businesses, social enterprises and other organisations to explore and encourage opportunities for the local economy to grow.  Specific duties will include promoting the area both locally and nationally and seeking additional investment prospects. 

Playing a senior role within HIE's Innse Gall team, the post will also contribute to the work of the multi-partner Hebrides Range Task Force.

The announcement came as a high-level group from the development agency visited Benbecula and South Uist on Tuesday 25 May.

Chair of HIE William Roe, Acting Chief Executive Sandy Brady and Outer Hebrides Area Manager Archie Macdonald held talks with a number of local business and community leaders, including members of Stòras Uibhist, the community company which owns South Uist Estate.

Mr Roe said: “Sustaining our more fragile communities is a vital part of what Highlands and Islands Enterprise does, and achieving economic progress in the Outer Hebrides in particular is one of our core ambitions.

“When we decided in January that we needed to reduce HIE's overall workforce, we also said we would take the opportunity to strengthen some key areas of our work with additional funding and staff resources.

“This new post for the Uists and Barra is a direct result of that commitment to target our resources as effectively as possible to meet present-day needs and opportunities throughout the Highlands and Islands.”

Mr Roe added that the meeting with South Uist community and business leaders in Daliburgh had been “positive and forward-looking”.

“The community buy out of South Uist Estate in 2006 has presented many challenges and opportunities, from which the community has spearheaded initiatives in tourism and renewable energy in particular.

“HIE is very pleased to have been able to work with the community in their efforts to regenerate these islands, and we look forward to playing a significant role in future developments.”

Recruitment for the new development manager will get under way shortly and HIE expects to fill the post this summer.

ends

[A photograph from South Uist is available to accompany this story.  Download free at www.scottishviewpoint.info/uists ]

 

HIE a' cruthachadh prìomh dhreuchd ùr

Tha Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIE) a' cruthachadh prìomh dhreuchd leasachaidh ùr airson Uibhist agus Barraigh a chuireas fòcas air neartachadh agus leasachadh choimhearsnachdan san am ri teachd.

Bidh Ceannard Leasachaidh Gnìomhachais agus Choimhearsnachdan, (Uibhist agus Barraigh) stèidhte ann an Beinn a' Bhaoghla, ag obair còmhla ri gnìomhachasan, iomairtean sòisealta agus buidhnean sònraichte eile airson sgrùdadh agus brosnachadh a dhèanamh air cothroman gus eaconamaidh ionadail a fàs. A measg na dleastanasan, bithear cuir air adhart an roinn gu h-ionadail agus gu nàiseanta agus a' sireadh comasachd barrachd airgead-seilbh.

Bidh an dreuchd na àrd-bhall de sgioba HIE Innse Gall, agus bithear cuideachd an sàs anns an obair ioma-phartaidh, Buidheann Gnìomha Raon-rocaidean Innse Gall.

Tha am fios seo a' tighinn fhads a bha prìomh bhuidheann bho HIE ann am Beinn a' Bhaoghla agus Uibhist a Deas air Dimàirt 25 An Cèitean.

Bha Cathraiche HIE Uilleam Roe, an Ceannard an Gnìomh Sandy Brady agus Manaidsear Sgìreil HIE airson Innse Gall, a' bruidhinn ri grunn cheannardan-gnìomh agus coimhearsnachdan, agus nam measg bha buill Stòras Uibhist, a' chompanaidh choimhearsnachd agus sealbhadair Oighreachd Uibhist a Deas.

Thuirt Mgr Roe: “Tha dleasdanas sònraichte aig HIE coimhearsnachdan cugallach a neartachadh, agus adhartas eaconamach a thoirt gu buil ann an Innse Gall gu h-àraid a measg na prìomh àrd-amasan againn.

“Nuair a rinn sinn co-dhùnadh anns am Faoilleach gu robh feum againn air àireamh luchd-obrach a thoirt a-nuas, thug sinn cothrom air neartachadh raointean nar obair le barrachd maoineachadh agus luchd-obrach.

“Tha an dreuchd ùr seo mar thoradh air a’ gheall sin gus taic a thoirt do chothroman agus feuman an latha an diugh tron Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan cho èifeachdach sa 's urrainn dhuinn.”

Thuirt Mgr Roe gu robh a’ choinneamh còmhla ris an luchd-coimhearsnachd  agus cearnardan-gnìomh ann an Dalabrog “deimhinneach agus roi-sheallach”.

“O cheann cheannaich Stòras Uibhist an talamh ann an 2006, thathar air iomadach dùbhlain agus cothroman an làthair far a bheil a' choimhearsnachd an sàs ann an turasachd agus gu h-àraid cumhachd ath-nuachail.

“Tha HIE gu math toilichte a bhith ag obair còmhla ris a' choimhearsnachd gus na h-eileanan ath-chruthachadh agus tha sinn a' coimhead air adhart ri dleasdanas cudromach san am ri teachd.”

Thèid an trusadh airson a' mhanaidsear leasachaidh ùr bho astar a dh’aithghearr agus tha dùil aig HIE an dreuchd a' lìonadh san t-samhradh.

Deireadh

 

 

 

Contact: Mairi Bertram
Phone: 01463 244235
Email: mairi.bertram@hient.co.uk
Website: http://www.hie.co.uk